ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:447

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:487

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:498

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

Share

           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้มีการออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ทำให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย  น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสร้างชุมชนเพื่อเอื้ออำนวยต่อการรักษาสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ซึ่งประกอบไปด้วย

       1. เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2549

       2. เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.2549

       3. เรื่อง  สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2549

       4. เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2549

       5. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2561

       6. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.2561

       7. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561

       8. เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.2562

       9. เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.2562

 

               หากประชาชนในเขตพื้นที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อประสานได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี