ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:854

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:851

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  จำนวน  1 คัน   ณ วันที่  4 ธันวาคม  2561

 

 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่  26 พฤศจิกายน  2561  โดยดาวโหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ดูรายละเอียดได้ที  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4584-0312 ในวันและเวลาราชการ

        ประกาศผลการสอบราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เส้นบ้านหนองบ่อ - บ้านดงบัง (จุดเริ่มต้นที่สามแยกทางเข้าบ้านดงบัง) ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อวันที่  7  กันยายน  2560

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท   (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ กองคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  22 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560   ถึงวันที่  5 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4584-0312 ในวันและเวลาราชการ    

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองไฮ-หนองบ่อ (กม. ที่ 6 + 530) - กม. ที่ 7 + 440) บ้านโนนงาม หมู่ที่ 6-7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการก่อสร้าง 1,500,000 บาท


     ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พ.ค. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พ.พ. 2561 - 16 พ.ค. 2561


     ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.nong-bo.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-840312 ในวันและเวลาราชการ

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นสามแนกวัดป่าอาราม-สามแยกหนองบ่อดงบัง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการก่อสร้าง 840,000 บาท

     ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พ.ค. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พ.พ. 2561 - 16 พ.ค. 2561

     ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.nong-bo.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-840312 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนภายในตำบลหนองบ่อ   อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  7  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  1,839,000 บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  (กองคลัง)   โทร.045-840312

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์จะโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบ่อ   อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  12  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  1,860,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  (กองคลัง)   โทร.045-840312

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหน่องบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  12  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,860,000.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

 

 ผู้สนใจตินต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาโครงการละ  300.- บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำหนองบ่อ (กองคลัง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่  17  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840312 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่องบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  7  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,468,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

 

 ผู้สนใจตินต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาโครงการละ  500.- บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำหนองบ่อ (กองคลัง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10  มกราคม  2560  ถึงวันที่  23  มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840312 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download