ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:781

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:791

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:832

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
จ.ส.อ.หญิงพเยาว์ ใจสว่าง
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายสาคร จันทร์เจริญ
นางสาววิริยา ผลานันต์
จ่าเอกกฤษฏิ์ อัศวภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 
 
 
พ.จ.อ.ไพศาล  บัวลา
นายกฤษฎ์  บุญเชิด
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวประนัดดา ยิ่งยง
นางสาวสุกัญญา จันทร์พวง
นายณัฐพล สายพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
 
นางสาวเจนจิรา  ศรไชย  นางสาวจริยา  นามวงศ์  
  พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ   
     
 
นายจรูญ จันทราภรณ์
นางสุบรรณ บุญประชม
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป