ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:854

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:851

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 20/01/64 ]
ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงบัง - จานตะโนน สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 - 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/08/63 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองบ่อ-ท่าสนามชัย (จุดเริ่มต้น sta0+00 กม. ที่สามแยกวัดบูรพาพิสัย) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/08/63 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหนองบักหมู บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/05/59 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองบ่อ – ท่าสนามชัย (จุดเริ่มต้น sta 0+00 กม. ที่สามแยกวัดบูรพาพิสัย) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/06/63 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงเรียนบ้านโพนงาม สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 28/01/62 ]
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสามแยกนา นางสาคร บุญประสาร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/12/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง เส้นคูหลี่ - โพนบ่อ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/12/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งใหม่) อบต.หนองบ่อ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/11/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังเส้นประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/10/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง เส้นท่าสนามชัย - ดอนแดง สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/10/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก เส้นร่องเหมียง – ดอนไฮ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/10/61 ]
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 01/11/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหินคลุก [ 07/06/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้านหลังที่ทำการ อบต.หนองบ่อ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/06/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศาลปู่ตาบ้านจานตะโนน สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนนหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางไหล แสงกล้า บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายบัวกัน ดอกดวง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ 30/04/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นสามแยกทางเข้าบ้านดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/05/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นสามแยกวัดป่าอาราม - สามแยกหนองบ่อดงบัง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/05/61 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองไฮ - หนองบ่อ (กม.ที่ 6+530 - กม.ที่ 7+440) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/05/61 ]
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาดไม่ต่่ากว่า 10 กิโลวัตต์ [ 02/10/60 ]
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองบ่อ–บ้านดงบัง (จุดเริ่มต้นที่สามแยกทางเข้าบ้านดงบัง) ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/10/60 ]
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถเก็บขยะตลอดจนนาไปทิ้งที่บ่อขยะภายในตาบลหนองบ่อ [ 02/10/60 ]
ประกาศปริมาณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนภายในตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เส้นดงบัง-กุดจับ เริ่มต้นที่ sta0+000 กม.(sat0+000 กม. ที่สามแยกบ้านนายอ่อนสา สีสาร) บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เส้นบ้านโพนงาม-ดอนกลาง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เส้นบ้านมะเขือ-ตำบลชีทวน บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองบ่อ-หนองยอ(ช่วงสะพานเซบายบ้านโพนงาม-สามแยกวัดป่าอาราม บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนน สายกุดตัน-หนองเซโตน บ้านดงบัง หมู่ที่ 8-9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 1-4,10–11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/06/60 ]
ประการศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางบุญเติม - แยกนาโจทย์) บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/05/59 ]
ประการศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบ่อ จำนวน 7 โครงการ [ 19/05/59 ]
ประกวดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/05/59 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/05/59 ]
ประกวดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นดงบักติ้ว – ทุ่งบ้านจาน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/05/59 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/05/59 ]
ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ยกสูง (เครนพับ) 11 เมตร : 4 ตัน/เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า [ 06/12/59 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่องบ่อ [ 06/01/60 ]
ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 14 โครงการ [ 19/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นวัดป่า – กุดปลากาล บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำกุดโง้ง บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นหนองบ่อ – ทุ่งขาม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นประปาหมู่ที่ 13 – กุดปลาค้าว บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 – โนนพ่อทุย ระยะที่ 1 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมพร บัวทอง – หนองบักหมู บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ฝายร่องพับ – หาดยาว บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางหนูพิจ จันตรี บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายประถม พิบูลพงษ์ บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายทองม้วน บุญสิงห์ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายทองม้วน บุญสิงห์ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางบัวรอง เชื้อพันธุ์ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบวัดบ้านโพนงาม ระยะที่ 2 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายประดิษฐ์ จันทป บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายบุญเจริญ จันทป บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายอุไร กะตะศิลา บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายเทเวศ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนบ้านจานตะโนน ระยะที่ 1 บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวันทา แสงกล้า บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้าน ด.ต.ไกรศร – ทุ่งใหญ่ ระยะที่ 1 บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นประปาบาดาล บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบวัดบ้านโพนงาม ระยะที่ 1 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 – โนนพ่อทุย ระยะที่ 2 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นท่าสนามชัย – กุดปลาค้าว บ้านสำลาก, บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 12 – 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นท่าสนามชัย-คำผักแว่น บ้านสำลาก,บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 12-13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/01/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหนองหนาว - กุดวังช้าง หมู่ที่ 1-4 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางเสริม บุญสิงห์ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายทองม้วน บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายทองแสง ภาดี บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกตรงข้ามวัดบ้านสำลาก-นาผาย บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจุดตรวจและบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นประปา SML-นาโจทย์ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้กสาธารณะ ที่ทำการบริเวณข้างสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้พิการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ [ 24/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ [ 24/08/58 ]