ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:791

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายเกริกชัย สายสมบัติ
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
จ.ส.อ.หญิงพเยาว์ ใจสว่าง
 
นางสาวนปภา  หมั่นจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง
 
นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยกองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวพจณีย์ ครองยุทธ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม