ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:854

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:851

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ หรือ ทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 13 (4) และข้อ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download