ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:509

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:530

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:567

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จัดโครงการขยะอินทรีย์ ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน นำร่องโดยชุมชนบ้านท่าสนามชัย  หมู่ที่ 13  ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 


 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 18  กรกฎาคม พ.ศ.2561  ตามแผนปฏิบัติการขององค์หารบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

 

  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

สายงานปฏิบัติ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  จำนวน  1  อัตรา

 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบยลหนองบ่อ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-840312

 

 

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performene Asessment : LPA) ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

 

วันที่ 9 เมษายน 2561 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองบ่อ พ.ศ.2561 ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการระบบน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน  เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำเสียที่จะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก  3Rs

ประชาชนประสงค์คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือนติดต่อได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองบ่อ

 

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอเชิญพี่น้องประชาชนซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่พื้นที่ตำบลหนองบ่อ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ประจำปี 2561 ดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

- ภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561

-ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร. 045-840312 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
 2. ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2560
 4. จัดโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงหม่อนไหม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 5. โครงการส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2560 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
 6. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ช่วยกันจับงูที่เข้าไปอยู่ในรถเก่ง ของอาจารย์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา