ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:454

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:494

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:506

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (10)

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.หนองบ่อ โทร 045-905280 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

 

 

ผลการค้นหา

ตัวอย่างข้อมูลแนะนำจากเว็บ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” แหล่งเงินทุนหมุนเวียน แบบดอกเบี้ยตาหรือปลอดดอกเบี้ย สาหรับสตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง รายได้และส่งเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติในการ สร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเภทเงินกู้โครงการเงินทุนหมุนเวียน

 


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

 

 

 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด – 19  ประจำปีงบประมาณ  2563 ในวันที่12  มิถุนายน  2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้  ทักษะ  และวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผักสวนครัวและสมุนไพร  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้  ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโคโรนา (COVID-19)


 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 

 

 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ (HIV)ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  และผู้พิการรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในเดือนกรกฎาคม 2562 ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ที่กำหนด

     สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด เพื่อปรับอัตราการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(แบบขั้นบันได)

     ในการรับเบี้ยยังชีพถ้ามารับเงินสดด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีรับแทนให้ทำใบมอบฉันทะโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่จะมารับเงินแทน  กรุณาเขียนให้เรียบร้อยทุกข้อเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 

 

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

 

 

 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ (HIV)ประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  และผู้พิการรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในเดือนสิงหาคม 2562 ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ที่กำหนด

     สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด เพื่อปรับอัตราการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(แบบขั้นบันได)

     ในการรับเบี้ยยังชีพถ้ามารับเงินสดด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีรับแทนให้ทำใบมอบฉันทะโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่จะมารับเงินแทน  กรุณาเขียนให้เรียบร้อยทุกข้อเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว