ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:600

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:625

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:662

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 (40)

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 2  พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนตำบลหนองบ่อที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมว ของท่าน สามารถติดต่อได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 


 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบ่อ ประจำปี พ.ศ.2562

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบ่อ ประจำปี พ.ศ.2562

 

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองบ่อ ประจำปี 2562

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ขอสรุปผลการจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ  2562 

อนุรักษ์น้ำ

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ เรื่อง  การอนุรักษ์น้ำ

 

วิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้ดังนี้

 

 1. การปลูกป่า ในวิธีการนี้จะทำให้ต้นน้ำอย่างพื้นที่บนภูเขา ชั้นใต้ดิน หรือ ให้ต้นไม้เป็นที่กักเก็บน้ำ อย่างเช่นน้ำตก สามารถปล่อยน้ำออกได้ออกมาอย่างต่อเนื่อง หรือ น้ำบาดาลที่ความชุ่มชื้นของพื้นต่าง สร้างเป็นธารน้ำบาดาล
 2. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางน้ำ ได้แก่ ปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ตื้นเขินขึ้นตามกาลเวลา ทำให้พื้นที่ในการกักเก็บน้ำลดน้อยลงไปในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องขุดลอกพื้นที่ทางน้ำต่างๆ อันได้แก่ แม่น้ำ คลอง หรือ แหล่งน้ำต่างๆ ให้กว้างและมีความใกล้เคียงกับพื้นที่เดิม และ คงสภาพภาวะแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเดิม
 3. ประหยัดน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น วิธีการนี้เป็นการประหยัดน้ำเพื่อนำไว้ใช้ในระยะยาวเนื่องจากคุณภาพของน้ำ มีความจำเป็นต่อการใช้งาน อย่างเช่น การดื่มกิน หรือ การเกษตร วิธีการในเบื้องต้นที่สามารถทำได้ คือ การขุดบ่อน้ำเพื่อไว้ใช้อย่างการทำสระน้ำหรือบ่อน้ำ และ ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาอีกด้วย รวมไปถึงปริมาณน้ำเสียและป้องกันการขาดแคลนน้ำ
 4. ป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นของน้ำ ปัญหาส่วนใหญ่ของส่วนนี้ คือ ส่วนของการทำอุตสาหกรรม เพื่อการป้องกันที่ดีโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำตามกฏหมายพระราชบัญญัติ
 5. นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ อย่างเช่น น้ำล้างจานสามารถนำมาใช้รดต้นไม้ได้

 

 

 

 

 

 

การออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้มีการออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ทำให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย  น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสร้างชุมชนเพื่อเอื้ออำนวยต่อการรักษาสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ซึ่งประกอบไปด้วย

       1. เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2549

       2. เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.2549

       3. เรื่อง  สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2549

       4. เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2549

       5. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2561

       6. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.2561

       7. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561

       8. เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.2562

       9. เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.2562

 

               หากประชาชนในเขตพื้นที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อประสานได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับและยื่นแบบซึ่งจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับและยื่นแบบซึ่งจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562 ตามระยะเวลาที่กำหนด

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...